EEUWFEESTEN


Over het eerste eeuwfeest zijn bijna geen archiefstukken bewaard. Men zat toen overigens volop in de reformatie. In 1566 hadden de "beeldenstormers" ook Poperinge bezocht en vernieling gezaaid in de Poperingse kerken. Het Mariabeeld kon toen, zoals nog meerdere keren in de loop der eeuwen, tijdig weggebracht worden. Ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag werd een barok altaar opgericht dat in zijn oorspronkelijke stijl bewaard is gebleven.

Nadat de Ommegang nog een woelige eeuw had getrotseerd werd er opnieuw een eeuwfeest gevierd, nl. in 1778. Op de 5de juli van dat jaar gingen twee processies uit. In de morgen was er een geestelijke stoet met de drie schuttersgilden, de vijf rederijkerskamers, de relieken uit de drie kerken, de geestelijken van de stad met het mirakelbeeld, het allerheiligste en het "magistraat".
Volgens het programma dat bij deze gelegenheid werd uitgegeven, was in de middag omtrent twee uur "den Godvruchtigen Prael-Trein van Zegen-Prael" gepland. De praalstoet werd geopend door tamboers van rederijkerskamers en schuttersgilden, gevolgd door de processiekruisen van de drie parochies. Daarna kwamen de kinderen van de Armeschool van Sinte-Michiel. Verder bestond de processie uit zeven praalwagens, telkens voorafgegaan door een gilde. De laatste wagen verbeeldde het mirakel van Poperinge. Ten slotte volgden religieuzen van de stad en van de omliggende parochies, alsook de prominenten van de stad. Het mirakelbeeld werd gedragen door de paters Recolletten.

1879 was (alweer) een jubeljaar voor Poperinge. Uit de "Beschrijving van den stoet der vierhonderdjarige processie ter eere van O.L.Vrouw van St.-Jan te Poperinge op 6 en 13 juli 1879" (de jubelprocessie ging twee keer uit!) blijkt dat de processie eigenlijk bestond uit vier stoeten.
Voornoemde beschrijving van de processie zegt over de "Stoet der Parochiekerk ter ere van Onze Lieve Vrouw" het volgende: "De stoet verbeeldt de bijzonderste godsvruchtigheden in de kerk bestaande: onder alle de andere munt uit de devotie tot O.L.Vrouw van den Rozenkrans, devotie die er sedert eeuwen lang bestaat en nog altijd bloeiend is; daarom is het merkweerdigste deel van den stoet beschikt om te verbeelden de 15 Mysterien van den Rozenkrans, waervan de Triomfewagen vooren stellende de Krooning van Maria in den hemel of beter het hemelsch hof, het sluitstuk is!"

De stoet van de parochiekerk van St.-Bertinus bestond uit vier groepen, nl. die van St.-Antonius van Padua, van O.L.Vrouw van de zeven weeën, van Sint- Bertinus, patroon van de stad, van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. De derde stoet, nl. die van de parochiekerk van St.-Jan, was natuurlijk de voornaamste. Na een 10-tal groepen betreffende de heiligenverering bevatte dit deel nog "den Pracht-Wagen van het Mirakel", waarop de 10 vereerde heiligen van de St.-Jansparochie figureerden en ook het mirakuleus beeld, gedragen door 12 maagden. Het "Bisschoppelijk Kollegie van den H. Stanislaus" organizeerde de vierde stoet. Elk zette natuurlijk zijn beste beentje voor maar van eenheid of samenhang in de processie was geen sprake.

De 475ste verjaring van het mirakel en het eeuwfeest van de geloofsverklaring van de onbevlekte ontvangenis werden met ongewone luister gevierd. Ook dat jaar (1954) ging de jubelprocessie tweemaal uit. Verder werd een mariale volkskunsttentoonstelling georganiseerd en werd een "Spel van het mirakel" opgevoerd op de Grote Markt. De processie die dat jaar gedeeltelijk vernieuwd en uitgebreid werd, bestond uit drie delen, nl.: het leven van Maria, de godsvrucht tot Maria en O.L.Vrouw van St.-Jan. In dat laatste deel werden de historische groepen aanzienlijk uitgebreid
Het vijfde eeuwfeest werd met grote luister gevierd op 1 juli 1979. De aanzet werd gegeven met een pontificale hoogmis, uitgezonden door TV 1. Na jarenlange voorbereiding ging een volledig vernieuwde procesie uit, waarbij 1400 figuranten uit alle lagen van de bevolking mee opstapten.

Het eerste deel had als thema ‘Maria, Moeder van Christus en van de Kerk'. Het was geïnspireerd op de vier hoofdfeesten van Maria: O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen (8 december), Maria Moeder van God (1 januari), De Boodschap (25 maart) en Maria-Tenhemelopneming (15 augustus).
Het tweede deel was de historische evocatie en het derde deel was de huldiging aan O.L.Vrouw van St.-Jan met als apotheose de triomfwagen met het genadebeeld. In dat jaar verscheen het boek ‘Mariale Ommegang Poperinge'.


developed by DigitalMind - powered by eXopera - design by artoroom